Dozory staveb

Stavební zákon uvádí:

§ 152(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Nabízíme:

Technický dozor investora (objednatele):

Naši pracovníci vykonávající práci technického dozoru mají minimální praxi 5 let v oboru a též zkušenosti s vedením staveb dozorovaného charakteru.

Výkon technického dozoru spočívá zejména v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrole položkového rozpočtu a fakturace včetně kontroly oprávněnosti více a méně prací.

Naši pracovníci TDI Vám zajistí nejdůležitější kroky:

Autorský dozor:

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD.
Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Stavební dozor:

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Koordinátor BOZP:

Od 1.ledna 2007 došlo k zásadním změnám související s platností nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a s účinností nových právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jimiž jsou zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Hlavní změnou, která vychází z tohoto zákona (zák. č. 309/2006 Sb.) je zavedení do výstavby některé právní instituty, k nimž patří funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), které právní řád neznal.

V případě zájmu Vám zajistíme koordinátora BOZP

Prohlédněte si naše reference, nebo nám zašlete nezáváznou poptávku.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Novinky

Právě projektujeme Momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci obvodového pláště panelového domu v Praze 8, Praze 4, Berouně a Vrchlabí. více

Zelená úsporám hover